Thông tin về kết quả thực hiện đề tài độc lập cấp quốc gia, mã số ĐTĐL.XH.02/15

1. Thông tin chung về Đề tài:

1.1. Tên đề tài: “Công tác thi đua, khen thưởng đối với các doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn hiện nay”, ĐTĐL.XH.02/15 .

1.2. Mục tiêu nghiên cứu:

- Hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về thi đua khen thưởng nói chung và thi đua, khen thưởng trong doanh nghiệp nói riêng;

- Đánh giá thực trạng công tác thi đua, khen thưởng trong doanh nghiệp ở nước ta;

- Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

1.3. Kinh phí thực hiện: 2.750 triệu đồng;

1.4. Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 12/2015 đến tháng 11/2017;

1.5. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

1.6. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ.

Số kí hiệu TT-KHCN
Ngày ban hành 26/01/2018
Thể loại Thông báo
Lĩnh vực Văn bản chính thức
Cơ quan ban hành Bộ Khoa Học và Công Nghệ
Người ký Bộ Khoa Học và Công Nghệ

Nội dung

1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:

          1. ThS Trần Thị Hà, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

          2. TS Phạm Huy Giang, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

          3. PGS.TS Nguyễn Thế Thắng, Học viện CTQG HCM Khu vực I.

          4. TS Nguyễn Khắc Hà, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

          5. TS Nguyễn Như Chinh, Bộ Công thương.

          6. ThS Đỗ Thúy Phượng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

          7. ThS Nguyễn Công Bằng, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội.

          8. ThS Mai Ngọc Bích, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

          9. TS Lương Hồng Quang, Văn phòng Chủ tịch nước.

         10. ThS Trần Thị Bằng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

         11. ThS Vũ Thị Hiền, Viện Khoa học tổ chức và nhà nước.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện Đề tài của Chủ nhiệm và Tổ chức chủ trì đề tài:

2.1. Sản phẩm đã hoàn thành đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng của Hợp đồng nghiên cứu khoa học đã ký kết, gồm:

- 01 báo cáo tổng hợp gần 300 trang A4;

- 01 báo cáo tóm tắt;

- 01 báo cáo kiến nghị;

- 05 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành, 04 kỷ yếu Hội thảo khoa học;

- Bộ tiêu chuẩn đánh giá thi đua, khen thưởng đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước; Bộ tiêu chuẩn đánh giá thi đua, khen thưởng đối với các các doanh nghiệp  nhỏ và vừa; Bộ tiêu chuẩn đánh giá thi đua, khen thưởng đối với các doanh nghiệp  có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

2.2. Sản phẩm khoa học đã và sẽ chuyển giao cho:

(1) UBND Thành phố Hà Nội, gồm: Bộ tiêu chuẩn đánh giá thi đua, khen thưởng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) (Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 17/2/2017 v/v ban hành quy chế xét tặng khen thưởng các DN, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn thành phố).

(2) Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương: Báo báo cáo tổng hợp; báo cáo kiến nghị; Bộ tiêu chuẩn đánh giá thi đua, khen thưởng đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, để phục vụ cho công tác tham mưu xây dựng các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng và sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng.

(3)  Ban Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Báo báo cáo tổng hợp; báo cáo kiến nghị; Bộ tiêu chuẩn đánh giá thi đua, khen thưởng đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, để phục vụ cho việc tham mưu tổ chức các phong trào thi đua trong doanh nghiệp; hướng dẫn xét tặng danh hiệu thi đua và thực hiện khen thưởng trong các doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương; nâng cao chất lượng các giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân của các bộ, ngành, địa phương.

2.3. Về những đóng góp mới về khoa học của đề tài:

- Đóng góp cho việc hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua khen thưởng của các doanh nghiệp ở nước ta, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng của các doanh nghiệp. Là một trong những cơ sở để tham mưu sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng vào năm 2019.  

- Trong quá trình triển khai thực hiện đề tài, các thành viên Ban chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, trao đổi phương pháp luận, tư duy mới về công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng tại các bộ, ngành, các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương; các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

2.4. Về hiệu quả của đề tài:

Đánh giá khách quan, chính xác thực trạng công tác thi đua khen thưởng tại các doanh nghiệp trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong khối doanh nghiệp, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua và thực hiện tốt công tác khen thưởng trong các doanh nghiệp, tạo khí thế và động lực giúp doanh nghiệp hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, góp phần bảo đảm quyền lợi của người lao động, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với Nhà nước và xã hội. Đẩy mạnh hoạt động liên kết, phối hợp giữa các doanh nghiệp trong các cụm, khối thi đua.

Đề xuất các giải pháp, chính sách mới về công tác thi đua, khen thưởng tại các doanh nghiệp, tạo động lực góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh cũng như phát triển kinh tế - xã hội.

2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Về tiến độ thực hiện: Hoàn thành đúng hạn;

- Về kết quả thực hiện đề tài: Xếp loại Khá

3. Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: thời gian một (01) buổi, trong tháng 2 năm 2018, địa điểm tại Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy Hà Nội.

                   Trân trọng cảm ơn./.

 

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Bộ Khoa Học và Công Nghệ"

Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
TT-KHCN 08/10/2019 Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam có Công văn số 3494/UBGT-ĐCT ngày 26/8/2019 về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019.

Căn cứ tiêu chuẩn xét chọn (đính kèm) đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo đơn vị nghiên cứu, xem xét lập Hồ sơ đề xuất cho cá nhân, tập thể thuộc đối tượng được xem xét, đề xuất của đơn vị.
TT-KHCN 01/01/2019 HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGHIÊN CỨU
Dùng trong trường hợp cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài ký hợp đồng thực hiện với nhóm các nhà khoa học thực hiện
- Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Quyết định số ……../QĐ-BKHCN ngày …/…/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia ………….., bắt đầu thực hiện từ năm 20…;
- Căn cứ Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về Quỵ định khoán chỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước;
- Căn cứ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số: …./20.…/ĐTCT-KC…./16-20của đề tài “………………………”, mã số KC……/16-20.
Căn cứ khác (như: Bản Qui chế chi tiêu nội bộ ký của đơn vịhoặc Văn bản uỷ quyền của Thủ trưởng cơ quan chủ trì cho Trưởng phòng chức năng…)
Trên cơ sở nhu cầu năng lực của các bên,
TT-KHCN 08/10/2019 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ,

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam thông báo về việc đăng ký học bổng tham gia Chương trình đào tạo Tiến sĩ cho các nước thành viên ASEAN tại Học viện Công nghệ Ấn Độ (HTs). Học viện Công nghệ Ấn Độ đã tạo lập cổng thông tin điện tử: http://asean.iitd.ac.in để quản lý quy trình nộp đơn và nhập học. Các ứng viên có thể đăng nhập cổng thông tin nêu trên để đăng ký tham gia chương trình học bổng.

Ứng viên được lựa chọn sẽ được tài trợ các khoản kinh phí: học bổng và tiền nghiên cứu hàng năm do Bộ Phát triển nguồn nhân lực Ấn Độ tài trợ, tiền sinh hoạt phí do HTs chi trả.

Thời gian nhập học của khóa đầu tiên vào tháng 01/2020.
TT-KHCN 04/10/2019 Năm 2016, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Viện Hàn lâm Anh Quốc (British Academy – BA), Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (Royal Academy of Engineering – RAEng) đã ký kết thỏa thuận khung về hợp tác triển khai chương trình “Trao đổi nghiên cứu giữa các nhà khoa học Việt Nam và Vương quốc Anh” giai đoạn 2. Theo thỏa thuận khung này, nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học xã hội & nhân văn sẽ có cơ hội nhận tài trợ thực hiện nghiên cứu tại Anh và Việt Nam trong thời gian từ 01 – 06 tháng. Hợp tác này nằm trong khuôn khổ Quỹ Newton Việt Nam và Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN quốc gia của NAFOSTED.

Về phía Việt Nam, từ ngày 07/10 – 08/11/2019, NAFOSTED sẽ tiếp tục tiếp nhận hồ sơ tham gia chương trình đợt 2/2019. NAFOSTED mong sẽ nhận được sự quan tâm và hồ sơ đăng ký của các nhà khoa học trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực Khoa học xã hội & nhân văn.

Chi tiết về cách thức nộp hồ sơ như sau:
TT-KHCN 18/10/2019 Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo số 21170/TB-SHTT ngày 17 tháng 10 năm 2019 về Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2019 tổ chức tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo số phòng và thay đổi địa điểm làm bài kiểm tra tại thành phố Hà Nội.

Toàn văn Thông báo số 21170/TB-SHTT ngày 17 tháng 10 năm 2019 có thể tải về tại đây.
Tìm kiếm văn bản
Thanhnien
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây